За съседите – трета част

Законно добросъседство
 
от доц. д-р Мария СЛАВОВА,

преподавател в юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

 
август, 2010 г.
 
 
© Fikmik | Dreamstime.com
 
Като изключим чудесните съседи, които са ни по-близки от братя, по-често междусъседските отношения са нещо като ада на земята. Понякога съседите могат да ни принудят да сменим жилището си или най-малкото да се срещаме по-няколко пъти в годината в съда.
Съседските отношения са предмет на правна уредба, откакто свят светува. Но наскоро заради членството ни в ЕС на българския законодател му се наложи да изкове
 
нов закон за етажната собственост
Този закон е в сила от януари 2009 г. и към него в приложение е представен модел на правилник за вътрешния ред, който всяка съседска общност трябва да приеме. Тези нови разпоредби заедно с действащите текстове от Закона за собствеността (ЗС) оформят правната уредба на отношенията ни със съседите днес.
Законът за етажната собственост определя правата и задълженията на лицата, които живеят в етажната собственост, като ги нарича
 
собственици и обитатели
Обитатели са лицата, които живеят временно в етажната собственост, без да имат собствен имот в нея. Собствениците и обитателите имат право да участват в управлението на етажната собственост и да използват общите части на сградата според тяхното предназначение.
 
Съседите са длъжни да не
 пречат на другите собственици и обитатели да използват общите части на сградата  причиняват вреди на други обекти и общи части на сградата  завземат общи части на сградата  извършват в своя самостоятелен обект или в част от него дейности или действия, които създават безпокойство за другите собственици и обитатели, по-голямо от обичайното  извършват дейности в своя самостоятелен обект или част от него, с които да изменят помещения, пространства или части от тях, предназначени за общо ползване  нарушават архитектурния вид, носимоспособността, устойчивостта на строителната конструкция, пожарната безопасност или безопасното ползване на сградата  създават проблеми при отглеждането на животни  създават безпокойство на непосредствените си съседи.
Има и още „да не…“, но тези са най-важните. А какво става, ако съседът не спазва тези свои задължения? Член 45 от ЗС гласи, че собственикът на етаж или на част от етаж
 
се изважда от сградата
по решение на общото събрание за определен срок, но не по-дълъг от три години: а) ако използва или допуска да се използуват неговите помещения по начин, който излага сградата на опасност от пожар или от значителни повреди; и б) (Изм., ДВ, бр. 33 от 1996 г.) ако системно нарушава правилника или решенията на общото събрание за вътрешния ред в сградата или добрите нрави.
Общото събрание може да вземе решение за изваждане само след като собственикът е бил предупреден писмено от управителя, че ще бъде изваден от имота и ако и след това предупреждение не е прекратил нарушението. Собственикът може да иска от народния съд отмяна на решението на общото събрание за изваждането по реда, установен в отделен закон.
Ще цитирам и някои важни моменти от примерния
 
правилник за вътрешния ред
Обитателите и посетителите са длъжни да не допускат замърсяване на общите части, местата за общо ползване и прилежащия терен около сградата. Ако определени дейности в тези пространства са предизвикали замърсяване, отпадъците трябва да се отстранят веднага след приключване на дейността.  Обитателите са длъжни да не допускат малолетни и непълнолетни членове на техните семейства или временно пребиваващи в жилищата им лица да извършват действия, които нарушават установените правила за вътрешния ред или водят до нанасяне на повреди в общите части на сградата.  Председателят на управителния съвет, съответно управителят, е длъжен да осигури денонощно заключване на входните врати, както и монтирането на домофонни уредби или звънци в сгради над три етажа.  Управителният съвет (управителят) е длъжен да създаде организация за незабавно отстраняване на снега по тротоарите и прилежащите площи към сградите, както и премахването на ледените висулки и създаващите пречки за преминаване на пешеходци натрупвания от сняг. Собствениците и наемателите са длъжни да спазват стриктно задълженията си в изпълнение на така създадената организация съгласно уточнения график.
► Забраняват се свиренето, пеенето, шумният говор и увеселения, използването на озвучителни системи, на перални и съдомиялни машини, извършването на производствени дейности и ремонтни работи, които нарушават спокойствието на останалите обитатели, във времето от 22.00 до 8.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.
Изключения се допускат само с разрешение на председателя на управителния съвет или на управителя.  Забранено е инсталирането на антени по външните стени и балконите.  Забранени са складирането на вещи и сушенето на дрехи, поставени над нивото на парапета на балконите на лицевата страна на сградата.  Забранява се използването на конструкции за простиране на дрехи от балконите и прозорците на лицевата страна на сградата.  Изтупването на килими, дрехи и спално бельо се извършва само на определените за тази цел места. Когато няма определено място за тупане, то не може да става от балконите и прозорците на лицевата страна на сградата.  Забранява са поставянето на недобре закрепени предмети на балконите и прозорците, застрашаващи сигурността и създаващи опасност за живота и здравето на гражданите.
► Забраняват се хвърлянето и възпламеняването на бомбички и други запалителни и избухливи предмети и смеси около сградата.
 Забранява се приютяването на бездомни кучета или други животни във входовете, стълбищните площадки и другите общи части на сградата.  Не се разрешават изливането на вода и изхвърлянето на отпадъци, както и директното отвеждане на дим и газове през прозорците, балконите и стълбищата на сградата.