КОУЧИНГЪТ

КОУЧИНГЪТ
пътят, който ни води към целта
 
юли, 2009 г.
 
      © Mikael Damkier – Fotolia.com

 
Понякога имаме нужда от човек, който да ни измъкне от трудна ситуация – да определи целите ни и да ни покаже верните начини за тяхното постигане. Обикновено в тежки моменти разчитаме на подкрепата на роднините и на най-близките си приятели, но днес вече разполагаме и с надеждното рамо на професионалист – коучъра.
След неговата компетентна намеса ние можем с лекота успешно да преустроим живота си, да изгладим конфликтите в семейството и на работа, да започнем да постигаме професионални успехи… И въобще –
 
да започнем да живеем пълноценно
Интересът към коучинга напоследък е възбуден и у нас. Този вид услуга се предлага от различни фирми, които се занимават с психотренинги, консултации и т.н. „Да поискаш, да си поставиш цел, да я постигнеш“ – тази формула звучи не само подкупно заради своята простота, но и ни подканя да си зададем въпроса: „Наистина ли всичко е така просто?“
Английската дума coach буквално се превежда като „треньор“, „наставник“, „човек, който води към добри резултати, към победа“. Дълги години идеите на коучинга са се развивали единствено в сферата на спорта с цел усъвършенстване на спортните постижения. Именно така са били формулирани и
 
принципите
на коучинга:  Разкриване на потенциала на човека с цел постигане на най-добри резултати.  Концентриране върху възможностите му, а не върху миналите му грешки.
Съвсем разбираемо е защо тези идеи със стъпки бързи се преселват първо в света на бизнеса. Основното направление в работата на коучъра станало развиването на лидерски качества – гаранция за раждането на оригинални идеи в бизнеса, от които да се вдъхновяват и други хора. След това коучингът се пренася и в сферата на индивидуалната психологическа помощ – появява се т. нар. lifecoaching.
Методът лайфкоучинг е в услуга на тези, които имат да решават
 
конкретна жизнена задача
предстои им да прескочат някаква летва в живота си – да вземат изпит, да се справят с някакъв конфликт. Коучърът не е експерт по живота, а е внимателен и квалифициран събеседник, който ви помага да уточните целта си, да вземете вярното за дадени обстоятелства решение и да си изработите ефективна и гъвкава стратегия за поведение и за бъдещи подобни ситуации.
Към коучинга обикновено се обръщат тези, които са изгубили пламъка си за живот. Хора, за които е важно да се развиват, но не знаят как. Коучърът им оказва необходимата помощ. Методът е подходящ за най-различни хора. Оттук идва и неговото парадоксално определение, че е
 
терапия за здрави хора
От гледна точка на клиента най-силната страна на коучинга е във възможността, която той дава за ориентация, и в бързите и осезателни резултати. В същото време именно в това е заключена и главната причина за уязвимостта на този метод. Добре известно е, че причините за затрудненото решаване на на пръв поглед лесно решими задачи (например това да смениш работата си) се коренят дълбоко в миналото на човека. Коучингът
 
не работи с миналото
както прави психотерапията. Той е съсредоточен върху това да моделира бъдещето. Главната му задача може да се формулира с въпроса „Какво да направя, че да постигна набелязаната цел?“, а не със: „Защо не мога да постигна поставената цел?“
В същото време коучингът не игнорира съвсем миналото, а го третира като изходна позиция – как аз (такъв, какъвто са ме направили моята природа и моят уникален жизнен опит) мога да действам при дадени жизнени обстоятелства?
Психотерапията ни позволява по-добре да опознаем себе си, но за жалост вътрешните промени невинаги водят до външни промени в поведението или в начина на живот. Коучингът се прицелва в
 
бърза корекция на поведението
– без специално да въздейства върху дълбоките психологически травми, които пречат на развитието на човека.
Понякога новият метод коучинг бива сравняван с някои от видовете краткосрочни терапии, като трансакционния анализ, гещалттерапията и психологическото консултиране. Във всеки случай те са принципно различни. Вместо психотерапевтичната задача „помогни си да се разбереш и ориентираш“ коучингът решава друга задача – „помогни си да постигнеш“.
Коучингът може да бъде поставен някъде там, където се пресичат психотренингът, психологическото и бизнес консултирането. Той не е просто комбинация „три в едно“, а сплав от ценности, които позволяват да се стигне до одухотвореност и практичност едновременно.
За осъзнаването и
 
правилното формулиране на целта
ни помага методът, разработен от американския коучър Робърт Дилтс. Необходимо е да бъдат направени шест стъпки, да бъдат дадени отговори на шест въпроса.
1. Какво искам да променя?
По-лесно ще ви бъде да изходите от негативната ситуация, която искате да промените. Например „Желая да спра да се вълнувам и притеснявам, когато излизам пред публика“. 
2. Кое е противоположното на онова, което искате да промените?
Уточнете целта. Например „Искам да говоря уверено и да предизвиквам интереса на аудиторията“.
3. Кой е успял да постигне същата тази цел?
Около всеки човек има хора, които го вдъхновяват („Бих искал да говоря толкова убедително и увлекателно като моя баща.“).
4. Кои свои качества ще мога да проявя, когато постигна тази цел?
Опишете тези качества. Например „Остроумие, находчивост и убедителност в говоренето. Искам да мога лесно да подбирам най-точните думи и най-убедителните аргументи“.
5. Кои свои качества искам да развия?
Повторете желанието си по-настойчиво. Например „Искам да стана по-убедителен, когато говоря пред публика“.
6. Как ще действам, след като успея да постигна тази цел?
Представете си тази ситуация и уточнете детайлите. Например „Когато стана добър оратор, ще започна да говоря по-бавно и да правя смислови паузи“.
Независимо от нарастващата популярност на коучинга работата на хората, които се занимават с това, непрекъснато е подложена на
 
критики от различни страни
Основният упрек към тях е, че лайфкоучингът не може да бъде ясно и точно дефиниран като дисциплина и че никой не контролира тази дисциплина. В чужбина увлечението по този метод станало причина за появата на множество специалисти коучъри, чиито клиенти обаче никак не били доволни от резултатите. Самият термин „коуч“ предполага определено ниво на образование и подготовка от страна на специалиста, на когото ние доверяваме живота, работата, кариерата, взаимоотношенията си. При работата с коучър съществува риск да чуем съвети, които той е почерпил и формулирал единствено на базата на своя жизнен опит.
В голямата си част коучърите действително са специалисти, които сами са се превърнали в такива. Това са хора, които са успели да постигнат целите си, много внимателно са анализирали своето поведение и са готови да помогнат на други да намерят собствен начин за изменение на живота. За да може обаче един човек да се нарече „коучър“ и да помага на други хора, той е длъжен да премине сериозна теоретична подготовка, да притежава съответните дипломи и свидетелства, които потвърждават неговото образование. Принципно базово образование за професионалния коучър може да е една от следните науки: медицина, психология или педагогика. От тези научни дисциплини са излъчени повечето практикуващи коучъри и психотерапевти.
Международната федерация по коучинг е приела
 
етичен кодекс
в който много точно е казано какво може и какво не може да прави коучърът, но много зависи и от съвестта на конкретния човек.
За какво да внимавате, че да не сбъркате в избора си на коучър? Наблюдавайте, питайте, интересувайте се. Вслушвайте се в своята интуиция и в субективната си първа реакция. Бъдете готови да смените коучъра и да намерите друг, който може и да е с по-малък, но с далеч по-позитивен опит.
За много от нас психотерапията си остава едно непонятно определение, което предизвиква само недоверието ни. Освен това формираната по времето на социализма представа, че психически здравият човек не може да посещава психотерапевт, често не ни позволява да се обръщаме към такива хора, въпреки че усещаме необходимост от това. Възможно е именно тези особености на националната ни менталност да стимулират интереса към лайфкоучинга – метод, чието главно предимство са прагматичният подход и отсъствието на медицинска асоциация, под чиято шапка би могъл да се подслони. В същото време
 
възможностите му не бива да се надценяват
Не е по силите на този метод да замени психотерапията. Психотерапевтът много тънко улавя и най-фините трептения на душата на своя клиент. Коучърът няма такава задача, той се съсредоточава върху възможностите на изпълнението на целите и не се впуска в подробности от друго естество, които обаче в много случаи се оказват ключови.
По мнение на специалистите коучингът е

полезен най-вече в деловата сфера на живот
Той помага на амбициозни мениджъри по-добре да разберат себе си, както и да мотивират и да овладяват своите подчинени. Коучингът е полезен и на тези, които са в началото на своя професионален път и искат да развият у себе си качества, които да им помогнат да напреднат в кариерата, максимално ефективно да изявят себе си. Коучингът от своя страна не бива да се опитва да заменя вече съществуващите професионални направления, оказващи помощ на човека, и в частност психологическото консултиране. За вас пък главното е да се убедите, че имате срещу себе си професионалист с опит, който е в състояние да помогне точно на вас.
 
Етапи на работа
На първата среща клиентът разказва за това, което иска да постигне. Коучърът го насочва да уточни истинската си   цел (понякога се оказва, че истинската цел е съвсем различна от тази, която клиентът се опитва да формулира в началото на разговора). Определят се правилата за взаимодействието и продължителността на курса.
При следващите срещи се анализират препятствията на пътя на поставените цели. Обсъждат се наличните ресурси и се формулира стратегия за достигане до целите, както и конкретни стъпки. Клиентът самостоятелно пристъпва към действие и от време на време се обръща за помощ към коучъра. Продължителността на работата зависи от задачите на клиента. Коучингът може да трае от една среща до срещи в продължение на няколко месеца, като честотата им може да бъде веднъж седмично или веднъж на три месеца. Първата среща задължително трябва да бъде на живо. Следващите общувания могат да се провеждат по телефона или интернет. Цената първата среща в Америка започва от 50 долара.